Πολιτική Απορρήτου

Όροι συγκατάθεσης χρήστη

 • Κατά την είσοδο και περιήγησή σας στον ιστότοπό μας https://athensvip.gr/, αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των κάτωθι Όρων Παροχής Υπηρεσιών https:// athensvip.gr /privacy-policy. Ταυτόχρονα, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητώς την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων αλλά και των Ανώνυμων Πληροφοριών που παραχωρείτε, επίσης σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι πιθανόν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρία στην χώρα όπου συλλέγονται αλλά και σε χώρες του εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένων και των Η.Π.Α.), όπου η νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών ενδέχεται να είναι λιγότερο αυστηρή από τη νομοθεσία της χώρας σας.
 • Θα θέλαμε να σας ενημερώουμε ότι η εταιρία μπορεί να λάβει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, για εσάς από άλλες πηγές στις οποίες έχετε εγγραφεί ή εταιρείες με τις οποίες έχουμε συνάψει σύμπραξη (Συνεργάτες) ή άλλα τρίτα μέρη. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συσχετίζονται με τις έτερες προσωπικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί για εσάς από την εταιρία. Παρακαλούμε, να λάβετε υπόψιν ότι οι τρίτοι προμηθευτές τέτοιων πληροφοριών χειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις δικές τους πολιτικές απορρήτου.
 • Στην περίπτωση που μας παρέχετε ανατροφοδότηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε αυτό το είδος σχολίων για οποιαδήποτε χρήση ή σκοπό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτού του είδους τα σχόλια δε θα συσχετισθούν με τα προσωπικά σας δεδομένα. Οποιεασδήποτε πληροφοριές περιέχονται στα προαναφερθέντα σχόλια, θα συλλεχθούν και θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
 • Η πλατφόρμα AthensVIP παρέχει ένα μέσο που επιτρέπει στα υποκείμενα που επιθυμούν τη μεταφορά τους σε ορισμένους προορισμούς (επιβάτες) να συνοδεύονται ταυτόχρονα από άτομα που οδηγούν προς ή μέσω αυτών των προορισμών (Οδηγοί). Για τους σκοπούς της κάτωθι περιγραφόμενης Συμφωνίας, αυτή η παροχή υπηρεσιών ορίζεται συλλογικά ως (Υπηρεσίες). Η συναφθείσα Συμφωνία περιγράφει τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εκάστοτε χρήση και συμμετοχή του πελάτη στην πλατφόρμα AthensVIP.
 • Η παρούσα Συμφωνία ισχύει αποκλειστικά με τη χρήση της Πλατφόρμας AthensVIP ή των Υπηρεσιών για Νέους Χρήστες και κατά τις ημερομηνίες δημοσίευσης οιωνδήποτε μεταγενέστερων μετατροπών της παρούσας Συμφωνίας για όλους τους Χρήστες. Μπορείτε να τερματίσετε την Συμφωνία από τη δική σας πλευρά και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, παραλαμβάντας από εμάς την ειδοποίηση τερματισμού γραπτώς ή ηλεκτρονικώς. Η συμμετοχή σας στην πλατφόρμα AthensVIP είναι δυνατόν να τερματισθεί είτε από την εταιρία είτε από το υποκείμενο, με την αφαίρεση των Πληροφοριών σας ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο, χωρίς κάποια προηγούμενη εξήγηση ή προειδοποίηση, γεγονός αποτελεσματικό και στην περίπτωση αποστολής από το υποκείμενο γραπτής ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίηση. Με αυτόν τον τερματισμό, καταργούνται όλες οι πληροφορίες του υποκειμένου από τους διακομιστές όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα της εταιρίας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να διατηρήσουμε ένα αρχειοθετημένο αντίγραφο αρχείων με τα δεδομένα σας όπως απαιτείται από το νόμο ή για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. Βρίσκεται στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια της εταιρίας να αποκλείσει τη χρήση των Υπηρεσιών στο μέλλον, για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς κάποιο λόγο. Ακόμα και μετά το πέρας της συμμετοχής σας στην πλατφόρμα AthensVIP, η παρούσα Συμφωνία παραμένει σε ισχύ.
 • Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να είναι είτε προσωπικά δεδομένα είτε μη αναγνωρίσιμες πληροφορίες οι οποίες υποβάλλονται από το υποκείμενο αυτοούλως κατά την επίσκεψη και πλοήγηση του στον ιστότοπό https://athensvip.gr/. Πληροφορίες συλλέγονται κατά την υποβολή της διαδικασίας δημιουργίας της παραγγελίας του υποκειμένου, όπως για παράδειγμα κατά τη διαδικασία κράτησης, όπου απαιτείται η παραχώρηση του Ονοματεπώνυμου του υποκειμένου και μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ταυτόχρονα, κατά την απόστολή ηλεκτρονικού μηνύματος μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας «Επικοινωνήστε μαζί μας»συλλέγονται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείυ του υποκειμένου και το πλήρες περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων αρχείων στο προαναφερθέν μήνυμα και αν χρειαστεί και άλλων πληροφοριών που παρέχονται από το υποκείμενο. Κατά τη συμμετοχή του υποκειμένου σε διαγωνισμούς, κληρώσεις ή άλλες δραστηριότητες που τίθενται στη διάθεση του υποκειμένου μέσω της πλατφόρμας, συλλέγονται πληροφορίες που προσδιορίζονται μαζί με την εκάστοτε δραστηριότητα, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου, ώστε η εταιρία να δύναται να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με την προαναφερθείσα δραστηριότητα. Εάν το υποκείμενο επιλεξει να εγγραφεί σε Υπηρεσία που του παρέχει τη λήψη πληροφοριών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που εμπίπτουν στη σφαίρα του ενδιαφέροντός του, συλλεγεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όλες οι σχετικές πληροφορίες.

Με τη χρήση της Υπηρεσίας, ο Οδηγός αντιπροσωπεύει, εγγυάται και αποδέχεται ότι:

 • O Οδηγός είναι τουλάχιστον 18 ετών.
 •  Ο Οδηγός διαθέτει έγκυρη και επικαιροποιημένη άδεια οδήγησης και διαθέτει ταυτόχρονα εξουσιοδότηση για την εκμετάλλευση αυτοκίνητου οχήματος ενώ διαθέτει όλες τις κατάλληλες άδειες, εγκρίσεις και εξουσιοδότηση για τη μεταφορά σε τρίτους σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες αυτός ο οδηγός χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες.
 •  Ο Οδηγός έχει στην κατοχή του ή διαθέτει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του οχήματος το οποίο χρησιμοποιεί, όταν υποδέχεται τους Επιβάτες και το αναφερόμενο όχημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση λειτουργίας και πληροί όλα τα πρότυπα και κριτήρια ασφαλείας της βιομηχανίας και το σύνολο του ισχύοντος νόμιμου και κρατικού τμήματος απαιτήσεων για αυτοκίνητο όχημα είναι ευγενικό.
 •  Ο Οδηγός ορίζεται ως αποκλειστικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει από ή προβάλλεται ως αποτέλεσμα ή απόρροια της λειτουργίας του οχήματος που χρησιμοποιείται από τον Οδηγό για τη μεταφορά των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σωματικών βλαβών των υποκειμένων, θανάτου και υλικών ζημιών.
 • Ο Οδηγός υποχρεούται να διαθέτει μια έγκυρη πολιτική ασφάλισης αστικής ευθύνης σε ισχύ (σε ποσά κάλυψης συμβατά με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις) για τη λειτουργία του αναφερόμενου οχήματος ώστε να έχει τη δυνατότητα να καλύψει τυχόν προβλεπόμενες απώλειες που σχετίζονται με τις παροχές ανάμεσα σε οδηγούς.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με μηχανοκίνητο όχημα, ο Οδηγός ορίζεται ως αποκλειστικός υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε ισχύουσες νομοθετικές ή εξειδικευμένες απαιτήσεις αναφερόμενες σε μηχανοκίνητα οχήματα και ταυτόχρονα για όλες τις απαραίτητες επαφές με τον ασφαλιστικό φορέα του οδηγού.
 • Ο Οδηγός θα δεχτεί μόνο τους επιβάτες-υποκείμενα χρησιμοποιώντας το όχημα που θα αναφέρεται ρητώς στην εκάστοτε Συμφωνία.
 • Ο Οδηγός υποχρεούται να μην προβαίνει σε διακρίσεις ή παρενοχλήσεις οποιουδήποτε είδους απέναντι σε κανένα υποκείμενο λόγω φυλής, εθνικής καταγωγής, θρησκείας, φύλου, ταυτότητας φύλου, σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας, ιατρικής κατάστασης, οικογενειακής κατάστασης, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
  Αποσκευές
 • Κατά την κράτηση της μεταφοράς από το υποκείμενο, δίνεται η δυνατότητα να δηλωθούν οι ακριβείς αποσκευές που θα μεταφέρει μαζί του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με το αναφερόμενο όχημα. Η ευθύνη της επιλογής του κατάλληλου οχήματος (σωστός τύπος αυτοκινήτου) αναλογως του αριθμού των δηλωμένων αποσκευών και τον αριθμό των επιβατών-υποκειμένων εμπίπτει στην εταιρία. Μεταξύ άλλων παραμέτρων, η τιμή που καθορίζεται αλλά και το είδος του οχήματος που έχει ανατεθεί στην υπηρεσία μεταφοράς του υποκειμένου αφορά τα δεδηλωμένα τεμάχια αποσκευών. Στην περίπτωση που ο επιβάτης-υποκείμενο φθάσει στο σημείο παραλαβής με περισσότερες αποσκευές από τις δεδηλωμένες στην κράτηση που υπέβαλλε και δεν ταιριάζουν στον κορμό του αυτοκινήτου, ο οδηγός μας θα χαρεί να σας βοηθήσει να πάρετε ένα επιπλέον ταξί από την κοντινότερη στάση ταξί. Η εταιρεία AthensVIP δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν έξοδα που προκύπτουν στην περίπτωση που απαιτείται πρόσθετο όχημα για τη μεταφορά μη δηλωμένων υπερβολικών αποσκευών. Επίσης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η υπηρεσία μεταφοράς δεν υπόκειται σε επιστροφή λόγω υπερβολικών αποσκευών πέραν των δεδηλωμένων.

Για τις υπηρεσίες μεταφοράς, μια βαλίτσα κανονικού μεγέθους αποτελεί ένα τεμάχιο αποσκευών ή το υποκείμενο μπορεί να φέρει χειραποσκευές με μέγιστο συνδυασμένο μέγεθος 158 cm (μήκος + πλάτος + ύψος). Η μεταφορά αποσκευών ως υπηρεσία αποτελεί επίσης ένα τεμάχιο αποσκευών και είναι απαραίτητη η δήλωσή της κατά την κράτηση. Στην περίπτωση που η αποσκευή του υποκειμένου είναι υπερμεγέθης, υπερβαίνει δηλαδή τις προαναφερόμενες διαστάσεις, τότε είναι αναγκαίο να δηλώσετε 2 κομμάτια αποσκευών αντί για ένα. Μικρότερα αντικείμενα που ταιριάζουν στο χώρο των ποδιών των επιβατών, όπως μια θήκη φωτογραφικών μηχανών ή μια μικρή τσάντα ώμου, δεν είναι αναγκαίο να δηλωθούν ως τεμάχια αποσκευών. Οποιοσδήποτε άλλος ειδικός εξοπλισμός, όπως για παράδειγμα εξοπλισμός για σκι ή μουσικό όργανο με υπέρμετρες διαστάσεις, είναι αναγκαία η δήλωση 1 τεμαχίου αποσκευών και η αναφορά στις σημειώσεις ταξιδιώτη (ειδικό αίτημα) κατά τη διαδικασία κράτησης.

Η μεταφορά των αποσκευών του υποκειμένου και άλλων αντικειμένων γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του υποκειμένου και σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά. Αυτός ο κίνδυνος απώλειας ή ζημιάς είναι απαραίτητο να αποτελέσει αντικείμενο ιδιωτικής ασφάλισης που έχει αναλάβει το υποκείμενο πριν από την αναχώρηση. Η αποδοχή αυτής της Συμφωνίας και των Όρων και Προϋποθέσεων της θεωρείται σιωπηρή συμφωνία του υποκειμένου ότι σε καμία περίπτωση δεν συμπεριλαμβάνονται στις αποσκευές ή δεν μεταφέρονται αντικείμενα που παραβιάζουν τη νομοθεσία της χώρας στην οποία θα λάβουν χώρα οι μεταφορές (όπως π.χ. πυροβόλα όπλα, χημικές ουσίες παράνομες κ.λπ.), ούτε εκείνα που ενδέχεται να είναι επιβλαβή για οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε στοιχεία υπερβολικού μεγέθους, βάρους, ευπάθειας ή αλλοιώσεως. Τέλος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκτός της περιπτώσεως που το υποκείμενο ταξιδεύει με σκύλο οδηγό/σκύλο βοήθειας, τα ζώα δεν επιτρέπονται.

Πολιτική κράτησης διαδρομής

 •  Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης το οποίο λαμβάνει το υποκείμενο κατόπιν της ολοκλήρωσης της μεταφοράς καλωσορίσματος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που έχετε δηλώσει κατά την διάρκεια της κράτησης. Μόλις η Συμφωνία καταστεί νομικά δεσμευτική, ζητείται από το υποκείμενο να ενημερώσει την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών σχετικά με τυχόν σφάλματα στη Συμφωνία, εώς τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την αντίστοιχη υπηρεσία μεταφοράς.
 • Στις αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνονται διόδια, καύσιμα και όλοι οι νόμιμοι φόροι, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος γευμάτων, τροφίμων, ποτών και εισιτηρίων μουσείων/αρχαιολογικών χώρων.
 • Για τις καταθέσεις στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας απαιτείται αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης χρημάτων μέσω e-mail.
 • Για τις υπηρεσίες μεταφοράς, η ακύρωση / μετατροπή είναι δωρεάν αν ληφθεί σχετική ειδοποίηση από τον πελάτη τουλάχιστον 6 (έξι) ώρες πριν από τον πραγματικό χρόνο παραλαβής. Για την ακύρωση ή την αλλαγή της μεταφοράς σας, ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία τηλεφωνικά στον αριθμό +30 6981056982 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Οι μετατροπές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την επιβεβαίωσή τους από έναν εκπρόσωπο της υποστήριξης πελατών της εταιρίας. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν ειδοποιήσει την ετιαρία εντός του χρονικού διαστήματος των 6 ωρών ή δεν εμφανιστεί στη θέση παραλαβής χωρίς κάποια προηγούμενη ειδοποίηση, το προπληρωμένο ποσό για την εκτέλεση της μεταφοράς, θεωρείται ως το ποσό της συμβατικής ποινής που αποζημιώνει την εταιρία για τη ζημία που προκλήθηκε από την καθυστερημένη ακύρωση.
 • Οποιοδήποτε αίτημα από πλευράς του πελάτη σχετικά με μετατροπές της παραλαβής, της απόρριψης, του χρόνου και των αποζημιώσεων αποσκευών είναι δυνατόν να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις με βάση την τοπική ρύθμιση κάθε πόλης προορισμού. Η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επικοινωνήσει μ τον πελάτη το συντομότερο δυνατό για να τον ενημερώσει και να δεχτεί οποιεσδήποτε πρόσθετες πληρωμές ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν την μετατροπή. Σε περίπτωση μη απάντησης από την πλευρά του πελάτη ή απουσίας πληρωμής, η AthensVIP δύναται να μην προχωρήσει στη διαμονή της μεταφοράς του πελάτη και διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συγκεκριμένη υπηρεσία μεταφοράς.

Ασφάλεια

 • Η εταιρία δεσμεύεται να προστατεύσει την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Χρησιμοποιούνται ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας βασισμένες στη βιομηχανία για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Παρόλο που έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καμία εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων της δικής μας, δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως τους κινδύνους ασφαλείας που ελοχεύουν σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα.